Teya Salat
Dạ cổ

Dạ cổ

Tác giả: Sưu Tầm

Dạ cổ

từ phu tướng.....


Bảo kiếm .....sắc phong lên đàng....


......


........luống trông ....tin chàng


Ôi ...gan vàng ....quặn đau í... a.....


- - -