Duck hunt
Đứa con nghiệp chướng

Đứa con nghiệp chướng

Tác giả: Sưu Tầm

Đứa con nghiệp chướng

Có lẽ nó đã tìm được thằng con nó chăng. Một chút hạnh phúc cuối cùng cho con người xấu số như nó.


Xuân Võ