P.H.Ố

P.H.Ố

Tác giả: Sưu Tầm

P.H.Ố

.


...người buồn tênh nên P.H.Ố cũng buồn tênh?


Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015.